Nasza organizacja ma ponad 25 letnią tradycję. We wrześniu 1995 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na spotkaniu przewodniczących 19 zarządów zakładowych pionu Policji i Michała Ćwieka przewodniczącego pionu w ZZPC MSW zdecydowano o utworzeniu nowej struktury związkowej wyłącznie dla środowiska osób zatrudnionych w policji oraz emerytów byłych pracowników Policji. W dniu 20 paź­dziernika 1995 r. w Katowicach zawiązała się grupa inicjatywna, która wyłoniła Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz przygotowała niezbędne dokumenty i złożyła w sądzie rejestrowym. 9 listopada 1995 r. VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wydał postanowienie o rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. W skład Krajowej Komisji Wykonawczej weszli wszyscy przewodniczący zarządów wojewódzkich, szkół Policji, zakładów i ośrodków pionu Policji – powołano również Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej jako organ wykonawczy KKW. Liczebnie związek stał się główną siłą reprezentującą interesy pracowników Policji ...

Jesteśmy największą organizacją zakładową zrzeszającą pracowników Policji w regionie Małopolskim, liczącą ponad 300 członków. Posiadamy własną strukturę administracyjną, finansową i majątkową, a Nasza siedziba znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109, pokój nr 4.

Staramy się aby każdy Pracownik zrzeszony w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Pracowników Policji Policji mógł skorzystać ze świadczeń zagwarantowanych w Statucie oraz miał zapewnioną profesjonalną obsługę prawną. Celem Naszej organizacji jest dbałość nie tylko o ochronę interesów członków związku ale także poprawa warunków pracy i życia wszystkich pracowników. 

Jesteśmy organizacją otwarta na problemy zwykłych ludzi. Uczestniczymy w działaniach na rzecz wspierania społecznych i lokalnych inicjatyw oraz niesiemy pomoc znajdującym się w potrzebie.

Co między innymi daje pracownikowi przynależność do związku zawodowego ?

  1. Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
  2. Większa możliwość wynegocjowanie lepszych warunków pracy, bądź podwyżki
  3. Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.
  4. Możliwość pomocy innym pracownikom.
  5. Możliwość skorzystania z porad ekspertów działających w związku, a także prawników
  6. Zasiłki Statutowe.

Nie leży to w powszechnej świadomości, ale warto wiedzieć, jak dużo współcześni pracownicy zawdzięczają związkom zawodowym. W skali świata to związki zawodowe „wynalazły” weekendy, wywalczyły ośmiogodzinny dzień pracy czy wymogły zakaz zatrudniania dzieci.

Dołącz do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji - Im większa będzie Nasza liczebność tym będziemy silniejsi.

 

   Deklaracja Członkowska - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji + zgoda na potrącanie z wynagrodzenia składki członkowskiej NSZZ PP + zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   Deklaracja Członkowska - Koło Emerytów przy Wojewódzkim Zarządzie Zakładowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji + zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

                                                                                                                             Z wyrazami szacunku

 

                                               Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  

                                                                                  Pracowników Policji

                                                           Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Krakowie

                                                                                      Justyna Skiba